•    
    
    • نتایج نظرسنجی
     جایگاه معدن و صنایع معدنی در برنامه ششم تو سعه را چگونه ارزیابی می کنید ؟ مشارکت شما در نظر سنجی موجب امتنان است.
     خیلی خوب
     000
     %33 16 رای
     خوب
     000
     %13 6 رای
     متوسط
     000
     %17 8 رای
     ضعیف
     000
     %38 18 رای