•    
    
    • نتایج نظرسنجی
     جایگاه معدن و صنایع معدنی در برنامه ششم تو سعه را چگونه ارزیابی می کنید ؟ مشارکت شما در نظر سنجی موجب امتنان است.
     خیلی خوب
     000
     %32 14 رای
     خوب
     000
     %14 6 رای
     متوسط
     000
     %18 8 رای
     ضعیف
     000
     %36 16 رای