•    
    • نتایج نظرسنجی
     جایگاه معدن و صنایع معدنی در برنامه ششم تو سعه را چگونه ارزیابی می کنید ؟ مشارکت شما در نظر سنجی موجب امتنان است.
     خیلی خوب
     000
     %38 10 رای
     خوب
     000
     %15 4 رای
     متوسط
     000
     %19 5 رای
     ضعیف
     000
     %27 7 رای