•    
    
    • قوانین، بخشنامه‌هاو دستورالعملها
     • قوانین و مقررات ( ۱۳۴۶/۰۴/۱۸ ) شماره / قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
     • قوانین و مقررات ( ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ ) شماره / قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
     • قوانین و مقررات ( ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ ) شماره / قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
     • قوانین و مقررات ( ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ ) شماره / معدن و ذخایر معدنی -- قوانین و مقررات -- ایران