•    
    
    • قوانین، بخشنامه‌هاو دستورالعملها
     • قوانین و مقررات ( ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ ) شماره 63133 / ابلاغیه قانون تسری ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و نیز ما
     • آئین نامه ها و بخشنامه ها ( ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ) شماره 115986 / 60 / تصویبنامه هیات وزیران در خصوص ابلاغ آئین نامه اجرایی ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء مالی کشور به شماره 61240/ ت 52230 هـ مورخ 17/ 05/ 1394
     • آئین نامه ها و بخشنامه ها ( ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ ) شماره 63613 / ت51966 هـ / تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی - شماره 63613 / ت51966 هـ مورخ 19/ 05/ 1394
     • قوانین و مقررات ( ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ ) شماره / تکالیف مقرر در ماده ی 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
     • دستورالعملها ( ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ ) شماره / دستورالعمل نظام فنی و اجرایی تأیید، ثبت و احراز اصالت نرم افزارهای مشمول قوانین ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
     • قوانین و مقررات ( ۱۳۷۹/۱۰/۰۶ ) شماره / قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن