•    
        • آگهی مزایده عمومی شماره یک در خصوص فروش محصولات پایه آلومینایی پیلوت آذر شهر
          اطلاعات اولیه
          سازمان برگزار کننده : رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ از ﻧﻔﻠﻴﻦ ﺳﻴﻨﺖ حوزه مناقصه/مزایده : ﻓﺮوش ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﻳﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻫﻴﺪرو اﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در ﻛﻴﺴﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ 20kgﺑﻤﻴﺰان 145 ﺗﻦ
          نوع مناقصه/مزایده : مزایده شماره سریال : ---
          اطلاعات مناقصه/مزایده
          عنوان : آگهی مزایده عمومی شماره یک در خصوص فروش محصولات پایه آلومینایی پیلوت آذر شهر
          واحد منتشر کننده : رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ از ﻧﻔﻠﻴﻦ ﺳﻴﻨﺖ
          تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ تاریخ آخرین تغییرات : ---
          رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
          محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : ﺗﺒﺮﻳﺰ – ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ- ﻓﻠﻜﻪ ﺑﺎرﻧﺞ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ – ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ
          نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
          مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
          گروه : ستاد ایمیدرو
          قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
          مبلغ ضمانت(ریال) : 30/000/000
          اطلاعات تکمیلی
          توضیحات : ---
          نحوه ضمانت : ---
          شرایط شرکت کنندگان : ---
          شرایط دریافت اسناد : ---
          فایل های مناقصات :
           فایل های مناقصات
           
          222222222.pdf132.99  کیلوبایت
          تصویر اگهی : آگهی مزایده عمومی شماره یک در خصوص فروش محصولات پایه آلومینایی پیلوت آذر شهر