•    
    
    • آگهی مزایده عمومی شماره یک در خصوص فروش محصولات پایه آلومینایی پیلوت آذر شهر
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ از ﻧﻔﻠﻴﻦ ﺳﻴﻨﺖ حوزه مناقصه/مزایده : ﻓﺮوش ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﻳﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻫﻴﺪرو اﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در ﻛﻴﺴﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ 20kgﺑﻤﻴﺰان 145 ﺗﻦ
     نوع مناقصه/مزایده : مزایده شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : آگهی مزایده عمومی شماره یک در خصوص فروش محصولات پایه آلومینایی پیلوت آذر شهر
     واحد منتشر کننده : رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ از ﻧﻔﻠﻴﻦ ﺳﻴﻨﺖ
     تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ تاریخ آخرین تغییرات : ---
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : ﺗﺒﺮﻳﺰ – ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ- ﻓﻠﻜﻪ ﺑﺎرﻧﺞ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ – ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
     مبلغ ضمانت(ریال) : 30/000/000
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات : ---
     نحوه ضمانت : ---
     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
      فایل های مناقصات
      
     222222222.pdf132.99  کیلوبایت
     تصویر اگهی : آگهی مزایده عمومی شماره یک در خصوص فروش محصولات پایه آلومینایی پیلوت آذر شهر