•    
    
    • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی - تمدید مهلت دریافت(خرید) اسناد مناقصه
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
     نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی - تمدید مهلت دریافت(خرید) اسناد مناقصه
     واحد منتشر کننده : ایمیدرو
     تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ تاریخ آخرین تغییرات : ---
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
     مبلغ ضمانت(ریال) : ---
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات :

     پیرو آگهی مناقصه عمومی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان- مرکز تحقیقات کاربرد موا د معدنی غرب کشور جهت انجام " عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی واحد صنعتی ساخت پایه کاتالیست های گاما آلومینا و کاتالیست در مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور و تعهد به تضمین فروش یا خرید محصول" مندرج در روزنامه های صمت و اطلاعات مورخ 26/07/96 و 27/96/07 و به شماره فراخوان 200963007000001 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ، نظر به استقبال بعمل آمده از سوی متقاضیان جهت شرکت در فراخوان مذکور و به منظور تسهیل در امر رقابت، مقرر گردید مهلت دریافت (خرید) اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تا تاریخ 10/08/1396 تمدید گردد.لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سه میلیون ریال در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.Setadiran.ir به حساب شماره 17315760 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک سپه شعبه مرکزی کد 1نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. لازم به ذکر است سایر شرایط و زمانبندی مندرج در آگهی های فوق الاشاره به قوت خود باقی است.

     نحوه ضمانت :

     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
     تصویر اگهی : آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی - تمدید مهلت دریافت(خرید) اسناد مناقصه