•    
    
    • آگهـی فراخــوان مناقصـه عمومـی یک مرحلــه ای انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
     نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : آگهـی فراخــوان مناقصـه عمومـی یک مرحلــه ای انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی
     واحد منتشر کننده : ایمیدرو
     تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ تاریخ آخرین تغییرات : ---
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : سالن جلسات طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
     مبلغ ضمانت(ریال) : ---
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات :

     مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی وپشتیبانی واحدهای اداری،کارگاهی،آزمایشگاهی به مساحت 14861 متر مربع و دستگاهها و تجهیزات مربوطه را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه کتبی معتبر و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 000/500 ریال به حساب شماره 17315760 بانک سپه شعبه مرکزی تهران کد «1» به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، به آدرس کارفرما مندرج در بند «1» به شرح ذیل مراجعه نمایند.

     کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران) به آدرس: تهران، میدان فردوسی ، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39 ، طبقه11 (دبیرخانه کمیسیون معاملات)
     موضوع مناقصه: انجام امور خدمات عمومی وپشتیبانی واحدهای اداری،کارگاهی،آزمایشگاهی به مساحت 14861 متر مربع و دستگاهها و تجهیزات مربوطه در مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران
     نوع و مبلغ تضمین: یک فقره ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به مبلغ 000/000/750 ریال(هفتصدو پنجاه میلیون ریال) که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید برای سه ماه دیگر باشد.
     محل و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت16) روز یکشنبه مورخ 25/4/1396 به آدرس مندرج در بند (1)
     محل تسلیم اسناد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) روز یکشنبه مورخ 8/5/1396 به آدرس مندرج در بند (1)
     زمان و مکان بازگشایی پاکات: زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 9/5/1396 ساعت 10 صبح در سالن جلسات طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
     مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد.

     سـازمـان توسعـه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران

     مرکز تحقیقـات فـرآوری مــواد معدنـی ایــران

     نحوه ضمانت : ---
     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
     تصویر اگهی : آگهـی فراخــوان مناقصـه عمومـی یک مرحلــه ای انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی