•    
    
    • بخشنامه احتساب آثار مدرک تحصیلی اخذ شده توسط کارکنان
     مرجع صادر کننده:
     شماره:
     تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

      فایل ضمیمه