•    
    
    • دستورالعمل نظام فنی و اجرایی تأیید، ثبت و احراز اصالت نرم افزارهای مشمول قوانین ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
     مرجع صادر کننده:
     شماره:
     تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۰۱/۲۰
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۰/۰۸/۱۸

      فایل ضمیمه
      
     dastorelamal.pdf3.09  مگابایت