•    
    
    • قوانین و مقررات

    • دستو العمل ها

    • جمع اوری نگهداری و حمل پسماندها
     مرجع صادر کننده:
     شماره:
     تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰