•    
    
    • بخشنامه دوره های آموزشی عمومی کارمندان و آموزش های تکمیلی مشاغل
     مرجع صادر کننده:سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
     شماره:394754
     تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

     بخشنامه دوره های آموزشی عمومی کارمندان و آموزش های تکمیلی مشاغل در فایل پیوست قابل دسترسی می باشد .


      فایل ضمیمه