•    
       
        • نشست دکتر مهدی کرباسیان با اعضای هیات رییسه خانه معدن ایران و کمیسیون معدن اتاق ایران 93/07/27