•    
       
        • نشست دکتر غریب پور با روسای تشکل های معدنی و صنایع معدنی - ۳ بهمن ۹۷