•    
       
        • افتتاحیه “نمایشگاه دومین جشنواره ی ملی عکس معدن “ 18آبان97