•    
       
        • همایش"چشم انداز فلزات غیرآهنی ایران و فناوری های وابسته با نگاهی به تولید و بازار" - 10مهر97