•    
       
        • بازدید مستند سازان از مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر - 20 و 21 شهریور 97