•    
    
    • مراسم امضای تفاهمنامه های واگذاری زمین در مناطق ویژه پارسیان و لامرد 97/07/20

     مراسم امضای تفاهم نامه های واگذاری زمین در مناطق ویژه پارسیان و لامرد