•    
       
        • مراسم معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی 97/04/24