•    
       
        • نشست سندیکای صنایع آلومینیوم ایران با رییس هیات عامل ایمیدرو 97/04/23