•    
       
        • کرباسیان در گردهمایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس - دهم تیر97