•    
       
        • مراسم واگذاری 15 بلوک در پهنه آباده - جازموریان به سرمایه گذاری بخش حصوصی 97/04/06