•    
       
        • بازدید خبرنگاران و عکاسان از مجتمع آلومینیوم ایران(ایرالکو) - 29خرداد97