•    
       
        • نشست بررسی عملکرد طرح روی مهدی آباد با حضور کرباسیان و کنسرسیوم سرمایه گذار - ۱۳خرداد۹۷