•    
       
        • مراسم نمایش مستند محیط زیستی "روی سبز بیابان" - 8 خرداد 97