•    
       
        • افتتاح دو بانده شدن جاده خواف-سلامی و سنگ شکن با حضور دکتر مهدی کرباسیان -سنگان 25 اردیبهشت 97 شبکه خبر