•    
       
        • مهدی کرباسیان در دیدار با مدیران روابط عمومی شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی - 19 اردیبهشت 97