•    
       
        • امهال وام معدن داران استان کرمانشاه - شبکه خبر - 20 اردیبهشت 97