•    
       
        • امضای تفاهمنامه همکاری بین ایمیدرو ، وزارت تعاون و معاونت توسعه روستایی شبکه خبر - ۲۱اسفند ۹۶