•    
       
        • مراسم رونمایی از اطلس نقشه های پتانسیل دار مواد معدنی کشور ۹۶/۱۲/۱۹