•    
       
        • نشست هم اندیشی ایمیدرو و کشور های اروپایی 96/12/15