•    
       
        • کرباسیان در پنجمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی شبکه خبر- 14 ا سفند 96