•    
       
        • بازدید رییس هیات عامل ایمیدرو از مجتمع معدنی سرب و روی مهدی آباد با هدف بررسی پیشرفت پروژه های روی 96/11/14