•    
       
        • افتتاح ١٣ طرح مسی با سرمایه گذاری ٣٥٢٠ میلیارد تومان با حضور مقامات ارشد کشور