•    
       
        • نشست دکتر کربابسیان با پروفسور سید فرخ صفوی، استاد مدیریت صنعتی و بازرگانی و جمعی از دانشجویان فوق لیسانس و دکتری مدیریت دانشگاه تهران ۹۶/۱۰/۱۷