•    
       
        • مراسم افتتاح کارخانه های کنسانتره توسعه ملی و گندله سازی اپال پارسیان توسط معاون اول رییس جمهوری ۹۶/۱۰/۰۶