•    
       
        • دیدار کرباسیان با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 96/09/07