•    
       
        • مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه کانمین 96/08/13