•    
       
        • نشست نیلی احمد آبادی رئیس انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی ایران با رئیس هیات عامل ایمیدرو 96/07/18