•    
        • امضای تفاهم نامه همکاری بین ایران و چک در بخش معدن 96/07/16