•    
        • "نشست هم اندیشی" افزایش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی ۹۶/۰۷/۰۵