•    
        • "نشست هم اندیشی نقشه راه دولت دوازدهم در بخش معدن و صنایع معدنی" 96/07/03