•    
       
        • نخستین دیدار کرباسیان با تشکل های معدنی در دولت دوازدهم 96/06/22