•    
       
        • افتتاح نخستین گندله سازی شرق کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ۹۶/۰۵/۱۰