•    
       
        • آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی عکس معدن - ٤ مرداد ٩٦