•    
       
        • نشست اعضائ شورای سیاستگذاری و هیات داوران نخستین جشنواره عکس معدن _ 3 مرداد 96