•    
       
        • آخرین نشست مدیران ایمیدرو در دولت یازدهم