•    
       
        • نخستین میزگرد از سلسله میزگردهای ایمیدرو با موضوع بررسی تکنولوژی ایرانی آهن اسفنجی PERED