•    
       
        • برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ایمیدرو 95/12/25