•    
       
        • ‌مراسم امضای قرارداد سرمایه گذاری معدن و کارخانه های روی مهدی آباد 95/12/21