•    
       
        • جلسه گزارش نهایی امکان سنجی طرح کک نفتی بین ایمیدرو و اکسنس فرانسه 95/11/02