•    
       
        • دیدار دکتر کرباسیان با دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه تهران 95/10/01